فایل (word) تاثیر آرایش کاشت بر مراحل نمو, شاخص های رشد, انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد گلرنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر آرایش کاشت بر مراحل نمو, شاخص های رشد, انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد گلرنگ :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات :22

به منظور تعیین اثر فاصله ردیف و تراکم بوته بر برخی خصوصیات رشدی گلرنگ در کشت تابستانه, آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی با استفاده از رقم بومی کوسه در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1383 اجرا شد. در این آزمایش فواصل ردیف 20, 30 و 45 سانتی متر به عنوان فاکتور اصلی و تراکم های 40 و 50 بوته در مترمربع به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. با افزایش فاصله ردیف طول مدت تمام مراحل نموی و هم چنین مقدار LWRmax به طور معنی داری کاهش و در حالی که مقادیر LARmax, SLWmax و SLAmax افزایش یافت. با تغییر فاصله ردیف از 20 به 45 سانتی متر میزان انتقال مجدد موادفتوسنتزی و عملکرد دانه به ترتیب 27.3 و 37.5 درصد کاهش ولی کارایی و سهم انتقال مجدد موادفتوسنتزی به ترتیب 14.5 و 13.4 درصد افزایش یافت. تغییر تراکم از 40 به 50 بوته در مترمربع موجب کاهش معنی داری طول مدت مراحل نموی از زمان کاشت تا شروع گل دهی, 50 درصد گل دهی و رسیدگی فیزیولوژیک گردید. هم چنین در اثر افزایش تراکم بوته میزان, کارایی و سهم انتقال مجدد موادفتوسنتزی در واحد سطح به میزان 24.5, 23.3 و 18.8 درصد افزایش یافت. افزایش تراکم بوته موجب کاهش معنی دار مقدار LARmax و افزایش SLWmax شد ولی تاثیر معنی داری بر مقادیر LWRmax, SLAmax و عملکرد دانه نداشت. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق, جهت حصول حداکثر عملکرد از کشت تابستانه گلرنگ, تحت شرایط این آمایش استفاده از آرایش کاشت حاصل از تلفیق فاصله ردیف 20 سانتی متر و تراکم 50 بوته در مترمربع قابل توصیه می باشد.
کلید واژه: گلرنگ, فاصله ردیف, تراکم بوته, مراحل نمو, شاخص های رشد, انتقال مجدد مواد فتوسنتزی

لینک کمکی