فایل (word) نقش لجن فاضلاب بر میزان O.C ,pH و EC خاک و تجمع سرب و کادمیوم در خاک و گیاه کاهو و تربچه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش لجن فاضلاب بر میزان O.C ,pH و EC خاک و تجمع سرب و کادمیوم در خاک و گیاه کاهو و تربچه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

تعداد صفحات :20

در این پژوهش به منظور بررسی نقش لجن فاضلاب بر برخی خواص شیمیایی خاک و غلظت عناصر سرب و کادمیوم در خاک و گیاه کاهو و تربچه, تحقیقی در قالب طرح فاکتوریل با پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1387, اجرا شد. لجن فاضلاب در سه سطح (0, 20 و 40 تن در هکتار) در یک دوره سه ساله مصرف گردید نتایج نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب در تیمارهای مختلف بر میزان pH, C.O, EC, سرب و کادمیوم کل و قابل جذب خاک, سرب و کادمیوم ریشه و اندام هوایی کاهو و تربچه معنی دار شد. مصرف سه سال مستمر 40 تن لجن فاضلاب در هکتار موجب کاهش pH و افزایش OC و EC گردید. همچنین بیشترین میزان سرب و کادمیوم کل و قابل جذب خاک در تیمار 40 تن لجن فاضلاب در هکتار تجمع یافت اما در تیمارهای یک سال و دو سال کاربرد کود نیز تفاوت نسبت به شاهد معنی دار بود. میزان سرب و کادمیوم تجمع یافته در ریشه و اندام هوایی کاهو و تربچه با مصرف 40 تن لجن فاضلاب در هکتار برای مدت 3 سال افزایش قابل توجهی یافت و این افزایش نیز در تیمارهایی که یک و یا دو سال لجن فاضلاب دریافت کرده بودند مشاهده گردید. در ضمن میزان تجمع کادمیوم و سرب در ریشه تربچه بیشتر از کاهو بوده است. بنابراین کاربرد بلند مدت لجن فاضلاب به دلیل تجمع عناصر سنگین در خاک و جذب از طریق گیاهان باید با دقت بیشتری صورت پذیرد.
کلید واژه: کادمیوم, سرب, کاهو, تربچه و لجن فاضلاب

لینک کمکی