فایل (word) مقاله سنتز نانوکامپوزیت روی اکسید و منگنز دی اکسید و کاربرد آن در اندازه گیری فلزهای سنگین در آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله سنتز نانوکامپوزیت روی اکسید و منگنز دی اکسید و کاربرد آن در اندازه گیری فلزهای سنگین در آب :


تعداد صفحات :11

آلودگی محیطی انواع فلزات سنگین ناشی از پیشرفت سریع صنایع, مشکلی جدی برای محیط زیست است. در این تحقیق, ابتدا نانوذرات ZnO به روش هیدروترمال تهیه شد و سپس به محلول تهیه نانوذرات MnO2 به وسیله رسوب دهی در طی واکنش کاهش اضافه شد.اندازه ذرات به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) بررسی شد. از نانوکامپوزیت اکسید روی و دی اکسید منگنز تهیه شده به عنوان یک جاذب فاز جامد برای جداسازی و اندازه گیری فلزات سنگین سرب و کادمیم در نمونه های آبی استفاده شد. بازده حذف فلزات سنگین و شرایط جذب با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی تعیین شد. تأثیر عوامل مختلف مانند pH, مقدار جاذب, غلظت اولیه یون ها, زمان هم زدن, حجم نمونه و غلظت و نوع اسید جهت شویش یون های فلزی باقی مانده مورد ارزیابی قرار گرفت و شرایط بهینه تعیین شد. برای استخراج و تعیین کادمیم و سرب در نمونه های آبی درصد انحراف استاندارد نسبی به ترتیب برای سرب 4/6 - 2/5% و برای کادمیم 3/4 - 1/7% به دست آمد.

لینک کمکی