فایل (word) مقاله یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه ی پلیمر قالب ملکولی جدید جهت تعیین فنیل افرین هیدروکلراید درنمونه دارویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه ی پلیمر قالب ملکولی جدید جهت تعیین فنیل افرین هیدروکلراید درنمونه دارویی :


تعداد صفحات :11

در این پژوهش, یک پلیمر قالب گیری شده با ملکول برای اندازه گیری فنیل افرین هیدروکلراید ارائه شده است. پلیمر قالب گیری شده ملکولی (MIP) بوسیله الکتروپلیمریزاسون و با بکار بردن 1و 4 – فنیلن دی آمین (PE) بعنوان مونومر و فنیل افرین هیدروکلراید(PHE) بعنوان الگو اماده شده است. ارزیابی پاسخ حسگر بوسیله مقایسه ی پاسخ الکتروشیمایی پلیمر قالب ملکولی و پلیمر بدون قالب ملکولی (NIP) در محلول فروسانید پتاسیم 0/2 میلی مولار محتوی سولفات سدیم 2/0 مولار, که بعنوان محلول پروب می باشد, انجام شد. اندازه گیری ها در محدوده ی بین 6/0- تا 8/0+ ولت و با سرعت روبش 50 میلی ولت بر ثانیه انجام گرفت. تعدادی از پارامترهای بر پاسخ حسگر بهینه شدند ومنحنی کالیبراسیون رسم شد. فنیل افرین هیدروکلراید در محدوده غلظتی µM 110-5 خطی بود. حد تشخیص µM 9/0 بود. این روش برای تعیین فنیل افرین هیدروکلراید در نمونه داروی کلداکس استفاده شد.

لینک کمکی