فایل (word) مقاله بررسی جذب بیولوژیکی فلزات سنگین روی و کبالت توسط قارچ غیر زنده PTCC 5270 Phanerochaet crysosperium

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله بررسی جذب بیولوژیکی فلزات سنگین روی و کبالت توسط قارچ غیر زنده PTCC 5270 Phanerochaet crysosperium :


تعداد صفحات :11

در این پژوهش جذب سطحی کاتیون‌های کبالت و روی توسط زیست توده غیر زنده PTCC5270 Phanerochaet crysosperium مورد بررسی قرار گرفت. برای به ددست آوردن نقطه بهینه حذب, اثرات تغییر pH, غلظت بیومس, زمان تماس و دما در جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفت نتیجه های این پژوهش نشان داد بیشینه جذب فلز روی از محلول توسط بیومس در 7pH= و برای فلز کبالت در 4pH= رخ می‌دهد. همچنین زمان مناسب برای انجام فرآیند جذب برای روی 120 دقیقه و برای کبالت 90 دقیق به‌دست آمد. براساس نتیجه های این پژوهش مشخص شد که بهترین دما برای حذف فلزهای روی و کبالت, C°35 می‌باشد. سرانجام در غلظت g/L 5 از قارچ غیر زنده بیش ترین مقدار حذب برای هر دو فلز دیده شد. در نقطه بهینه بیشینه یون فلزی جذب شده توسط زیست توده برای فلز رویmg/g 46/15 و برای فلز کبالت mg/g32/14 به دست آمده است. با توجه به نتیجه های به دست آمده می توان گفت قارچ غیر زنده PTCC5270 Phanerochaet crysosperium یک جاذب زیستی مناسب و ارزان برای حذف فلزهای سنگین روی و کبالت از محلول آبی می‌باشد و می‌تواند در صنایع به عنوان یک روش زیستی استفاده شود.

لینک کمکی