فایل (word) مقاله مقایسه اثر ایبوپروفن, سلکوکسیب و آسیفن بر درد, تورم و کیفیت زندگی بعد از جراحی دندان مولر سوم نهفته مندیبل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله مقایسه اثر ایبوپروفن, سلکوکسیب و آسیفن بر درد, تورم و کیفیت زندگی بعد از جراحی دندان مولر سوم نهفته مندیبل :


تعداد صفحات :11

مقدمه:درد و تورم از عوارض حاد پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته فک پایین است که به علت آسیب بافتی حین فرآیند جراحی رخ می‏دهند و کیفیت زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار می‏دهند. در این مطالعه‏ی کارآزمایی بالینی دو سویه کور تصادفی, به مقایسه اثر سه داروی ایبوپروفن, سلکوکسیب و آسیفن بر درد, تورم و کیفیت زندگی بیماران بعد از جراحی دندان مولر سوم نهفته مندیبل پرداخته شد. مواد و روش‏ها: در این مطالعه 135 بیمار از سه گروه بررسی شدند. هر بیمار 1 ,3 و 7 روز پس از جراحی ملاقات شده و شدت درد پس از جراحی بیمار توسط شاخص VAS (Visual Analog Scale), میزان تورم به صورت بالینی (از تراگوس تا گوشه‏ی خارجی دهان در سمت جراحی) اندازه‏گیری شد و برای ارزیابی کیفیت زندگی از پرسشنامه‏ی ODIP استفاده شد. آزمون کروسکال والیس برای مقایسه بین گروه‏ها در سطح معنی‏داری 05/0 انجام شد. یافته‏ها: اختلاف معنی‏دار بین درد سه گروه در روز اول وجود نداشت (258/0P=). در روز سوم به طور معنی‏داری کمترین درد مربوط به گروه آسیفن بود (001/0P<), در روز هفتم کمترین درد مربوط به گروه سلکوکسیب بود (001/0P<). ایبوپروفن به طور معنی‏داری بیش از دو داروی دیگر تورم روز نخست پس از جراحی را کاهش داد. هیچ کدام از داروها اختلاف معنی‏داری در کاهش تورم بیماران در روز سوم پس از جراحی ایجاد نکردند. سلکوکسیب و ایبوپروفن هر دو به طور معنی‏داری بیش از آسیفن تورم روز هفتم پس از جراحی را کاهش دادند. هیچ کدام از داروهای مورد بررسی تفاوت معنی‏داری در میزان بهبود کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی نشان ندادند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این کارآزمایی بالینی, سلکوکسیب از تاثیر چشمگیری نسبت به آسیفن و ایبوپروفن برخوردار نبوده و با در نظر گرفتن هزینه‏ی بالای آن بایستی تجویز آن به بیماران مبتلا به بیماری‏های سیستمیک مرتبط محدود شود.

لینک کمکی