فایل (word) مقاله مدل سازی تاثیر استفاده از پرده هوایی بر آسایش افراد و کیفیت هوا در استخرهای قهرمانی با جایگاه تماشاگران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله مدل سازی تاثیر استفاده از پرده هوایی بر آسایش افراد و کیفیت هوا در استخرهای قهرمانی با جایگاه تماشاگران :


تعداد صفحات :11

در استخرهای دارای جایگاه تماشاگران به دلیل وجود تفاوت در پوشش, میزان تری پوست و نرخ متابولیک شناگران و تماشاگران, ایجاد شرایط آسایش حرارتی برای همه ساکنان بسیار دشوار است. بر این اساس, یک ایده مناسب برای ایجاد این شرایط آسایشی متفاوت, استفاده از پرده هوایی برای جداسازی آیرودینامیکی فضای استخر و جایگاه تماشاگران می‌باشد. در این شرایط, امکان استفاده از دو سیستم تهویه مجزا برای دو قسمت مذکور فراهم خواهد بود. در این تحقیق, استخری با ابعاد قهرمانی همراه با جایگاه تماشاگران مدل‌سازی شده است و میدان سرعت, دما, رطوبت نسبی و غلظت آلاینده کلر برای این هندسه تعیین و گزارش شده است. همچنین, نتایج در دو حالت استفاده از پرده هوایی و بدون پرده هوایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که پرده هوایی تا حدود زیادی باعث کاهش نفوذ آلاینده کلر به قسمت تماشاگران می‌شود؛ به طوریکه در جایگاه تماشاگران, غلظت آلاینده کلر به طور میانگین در حدود mg/m3 00016/0کمتر از حالت بدون پرده هوایی است. در این تحقیق, برای تعیین شاخص آسایش حرارتی افراد از مدل موضعی 65 نقطه‌ای استفاده شده است. انحراف معیار شاخص احساس حرارتی در هر ردیف, برای ردیف اول تا سوم در حالت استفاده از پرده هوایی به ترتیب برابر 26/0, 25/0 و 28/0 و در حالت بدون پرده هوایی برای ردیف اول تا سوم به ترتیب برابر 33/0, 39/0 و 35/0 است که این نتایج نشان دهنده احساس حرارتی مطلوب‌تر و یکنواخت‌تر در حالت استفاده از پرده هوایی می‌باشند.

لینک کمکی