فایل (word) مقاله ویژگی های میکرو ساختاری و تورم هیدروژل های پلی (آکریلیک اسید-آکریل آمید) پیوند شده با پودر پوست هندوانه و پودر پوست خیار- بنتونیت یا زئولیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله ویژگی های میکرو ساختاری و تورم هیدروژل های پلی (آکریلیک اسید-آکریل آمید) پیوند شده با پودر پوست هندوانه و پودر پوست خیار- بنتونیت یا زئولیت :


تعداد صفحات :11

در این مقاله پنج پلیمر سوپر جاذب با استفاده از پراکندگی پودر پوست هندوانه و پودر پوست خیار (WSP-CSP), ترکیب پودر پوست هندوانه و بنتونیت (WSP-B), ترکیب پودر پوست خیار و بنتونیت (CSP-B), زئولیت (Z) و بنتونیت (B) درون پلی (آکریل آمید-آکریل اسید) (P) حل شده در سیستم آبی به وسیله روش شیمیایی اتصال عرضی به ترتیب با نام‌های P-WSP-CSP, P-WSP-B, P-CSP-B, P-Z, P-B تهیه شد. کامپوزیت-های پلیمری از طریق اتصال عرضی شیمیایی با روش پلیمریزاسیون با استفاده از N,N متیلن بیس آکریل آمید به عنوان اتصال دهنده عرضی و پتاسیم پرسولفات به عنوان آغازگر در یک شرایط محیطی ساده سنتز شده است. این کامپوزیت‌های پلیمری سوپرجاذب به صورت تحلیلی با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM), طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) و پراش پرتو ایکس (XRD) ارزیابی شدند. همچنین میزان جذب و واجذب آب این کامپوزیت‌های پلیمری سوپرجاذب مطالعه شده است. یافته‌های این کار نشان داد که نرخ جذب بالای آب و نرخ واجذب پایین P-CSP-B در مقایسه با نمونه‌های دیگر به سطح بسیار متخلخل مشاهده شده در تصویر FE-SEM مرتبط است. نتایج نشان می‌دهد پلیمرهای سوپرجاذب با پایه CSP ظرفیت جذب آب و قابلیت حفظ آب بسیار بالایی را دارند که این سوپر جاذب‌ها را برای کاربردهای فناوری مناسب می‌سازد.

لینک کمکی