فایل (word) ایجاد پوشش های کامپوزیتی نیتریدی بر سطح آلیاز Ti 6Al 4V توسط فرایند TIG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ایجاد پوشش های کامپوزیتی نیتریدی بر سطح آلیاز Ti 6Al 4V توسط فرایند TIG :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش, ایجاد پوشش های کامپوزیتی نیتریدی بر سطح زیرلایه آلیاژ Ti 6Al 4V به منظور ارتقا خواص سطحی آن می باشد. در این ارتباط, گاز نیتروژن در 25 درصد حجمی به گاز آرگون اضافه شده در شدت جریان های متفاوت, عملیات ذوب سطحی با استفاده از جوشکاری قوسی تنگستن گاز روی سطح ورقهای 47- Ti 6AL صورت گرفته است. بررسی های ساختاری فازی نمونه های حاصل توسط پراش سنج پرتو ایکس میکروسکپ الکترونی روبشی انجام شد. نتایج حاصل حاکی از امکان ایجاد پوشش حاوی فازهای نیتریدیTi2N TiNبر سطح زیرلایه را دارد. ساختار تمامی نمونه ها شامل فازهایی بامورفولوژی دندریتی میباشد که با افزایش شدت جریان از مقدار 55 به 115 آمپر, کسر حجمی این ذراتافزایش یافته است. همچنین نتایج حاصل از عملیات ذوب سطحی, نشان دهنده افزایش سختی در منطقه ذوب, با افزایش حرارت ورودی است.

لینک کمکی