فایل (word) بررسی اتصال فاز مایع گذرا (TLP) فولاد کم کربن-منگنز با استفاده از لایه واسط مس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اتصال فاز مایع گذرا (TLP) فولاد کم کربن-منگنز با استفاده از لایه واسط مس :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در این تحقیق,اتصال فولاد St52 به روش فاز مایع گذرا مورد بررسی قرارگرفت. نمونه ها در دمای 1150درجه سانتیگراد در زمانهای مختلف قرار گرفتند. انجمادهمدما, برای لایه واسط مس با ضخامت 30µmدر مدت زمان 25 دقیقه کامل گردید. سپس عملیات همگنسازی همراه با عملیات دوفازی کردن نمونه ها به طور همزمان در دمای 730 به مدت 75 دقیقه بر روی تمام نمونه ها صورت گرفت. ریزساختار محل اتصال با میکروسکوپ نوری الکترونی روبشی((SEM بررسی شد توزیع عناصر به روش آنالیز خطی (EDS) بر روی همه نمونه های اتصال داده شده, قبل بعد از عملیات همگنسازی انجام شد. خواص مکانیکی اتصال شامل توزیع ریزسختی بین منطقه اتصال فلزات پایه استحکام برشی منطقه اتصال در نمونه هایی که انجماد همدما آنها کامل شده, از لحاظ ریزساختار, تعیین شد. نتایج نشان داد که بعد از همگن سازی, ریزساختار نمونه های دارای توزیع ریزسختی بسیار مناسب تری نسبت به قبل از همگن سازی بود. به طوریکه تمایز ناحیه اتصال از فلز پایه کاردشواری بود. همچنین نتایج مربوط به استحکام برشی نیز نشان داد که نمونه ها دارای استحکام قابل قبولی بوده معادل 6ر75 درصد استحکام فلزپایه بود.

لینک کمکی