فایل (word) اثر مقدار قلع دمای بارریزی روی سختی مقاومت سایشی برنز (CuSn7Pb7Zn(3

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثر مقدار قلع دمای بارریزی روی سختی مقاومت سایشی برنز (CuSn7Pb7Zn(3 :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در ریخته گری, ترکیب شیمیایی دمای بارریزی دو عامل مهم برای تشکیل ریزساختار مناسب در نتیجه خواص مطلوب هستند.هدف از این پژوهش, مطالعه اثر مقدار قلع دمای ریخته گری روی ریزساختار نهایتا سختی کاهش وزن در اثر سایش(مقاومت سایشی) فلز برنز برای استفاده در یاتاقان است. به همین منظور, ابتدا برنز CuSn7Pb7Zn3 در کوره القاییترانزیستوری ذوب شده سپس ریزساختار, سختی مقاومت به سایش در قالب ماسه ای در چهار شرایط ریختهگری متفاوتشامل دماهای ذوب ریزی 950 1200 درجه سانتیگراد مقادیر قلع 2/5 7/0 درصد وزنی, مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که نمونه ای که در دمای 950 درجه سانتیگراد ذوب ریزی شده مقدار قلع آن 7/0 درصد وزنی است با سختیمناسب برابر با 77 برینل حداقل کاهش وزن برابر با 2/9 میلی گرم, مناسبترین است زیرا مقدار فازهای محلول جامد سرب ترکیب فلزی در آن بیشتر بوده نسبتا, توزیع پراکنده تری دارد.

لینک کمکی