فایل (word) اثرفعال سازی مکانیکی بر فرآیند آلومینو-کربوترمی سلستین به منظور تولید کربنات استرانسیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثرفعال سازی مکانیکی بر فرآیند آلومینو-کربوترمی سلستین به منظور تولید کربنات استرانسیم :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از روشهای مورد استفاده در فرآوری مواد, آسیاکاری مکانیکی میباشد که در این پژوهش سعی شده با استفادهاز آسیاکاری مکانیکی کربنات استرانسیم را که یکی از پرکاربردترین ترکیبات سلستین میباشد, تولید کرد. بدینمنظور کانی سلستین (سولفات استرانسیم) تهیه شده از معدن سلستین سمنان به همراه نسبت های مختلفی ازآلومینیم کربن تحت آسیاکاری مکانیکی در زمان های مختلف قرار گرفت. به این ترتیت سولفات استرانسیم بهترکیب سولفیدی محلول در آب احیا میشود. سپس با اضافه کردن کربنات سدیم, به شکل کربنات استرانسیمنامحلول در آب رسوب داده میشود. نتایج نشان داد پس از ساعت آسیاکاری مکانیکی, درصد پیشروی واکنشبسیار ناچیز بوده است. در حالی که در زمانهای 10 15 ساعت, درصد پیشروی واکنش افزایش چشمگیری داشتهاست. همچنین مشاهده شد که در فرآیند آسیاکاری مکانیکی حداکثر پیشروی واکنش زمانی به دست آمد که فقطاز آلومینیوم به عنوان احیاکننده استفاده شد.

لینک کمکی