فایل (word) ارزیابی خصوصیات هندسی جوشپذیری سوپرآلیاژ اینکونل 718 جوشکاری شده با لیزر پالسی Nd:YAG تحت محیط های سرد کننده متفاوت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی خصوصیات هندسی جوشپذیری سوپرآلیاژ اینکونل 718 جوشکاری شده با لیزر پالسی Nd:YAG تحت محیط های سرد کننده متفاوت :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی خصوصیات هندسی ترک های داغ سوپرآلیاژ اینکونل 718 جوشکاری شده با لیزرپالسی Nd:YAG-300W در دو محیط سرد کننده میباشد. اینکونل 718 از سوپرآلیاژهای رسوب سخت شوندهمستحکم شده با رسوب (Ni3Nb) میباشد. عمده مصرف این سوپرآلیاژ در ساخت پره های توربین در صنایعتوربین گازی صنایع هسته ای ... میباشد. از آزمون کووانتومتری به منظور تعیین ترکیب شمیایی آلیاژ استفادهشده است. با استفاده از پارامتر بهینه, جوشکاری در دو محیط سرد کننده آب آب نمک با ارتفاع 1mm 2mm ازروی سطح نمونه, صورت گرفت. از میکروسکوپ نوری الکترونی به منظور بررسی ریزساختار جوش های حاصلهاستفاده شده است. در ارزیابی خصوصیات هندسی جوش ها از مقایسه مقادیر محاسبه شده عرض به عمق دربررسی جوشپذیری از مقادیر محاسبه شده حداکثر طول ترک, استفاده شده است. از نتایج این پژوهش مشخصشد که نمونه های جوشکاری شده در محیط آب خصوصیات هندسی جوش بهتری نسبت به محیط آب نمک ازخود نشان دادند که دلیل آن شدت سرد کنندگی بالاتر محیط آب نمک می باشد. هم چنین با توجه به مقادیرمحاسبه شدهی حداکثر طول ترک در محیط آب, ارتفاع 2mm از این محیط ارتفاع 1mm از محیط آب نمک,کمترین مقدار طول ترک ذوبی را داراست. به طور کلی مقدار حداکثر طول ترک در محیط آب نمک نسبت بهمحیط آب دارای مقادیر کمتری است که این نشاندهنده بهبود جوش پذیری آلیاژ در استفاده از محیط سرد کنندهآب نمک میباشد.

لینک کمکی