فایل (word) ارزیابی خواص الکتروشیمیایی نانو کامپوزیت AI-B4C در محلول آب دریا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی خواص الکتروشیمیایی نانو کامپوزیت AI-B4C در محلول آب دریا :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله, نمونه های نانو کامپوزیتی با افزودن دو درصد وزنی تقویت کننده کاربید بور به زمینه آلیاژ آلومینیومLM2 به روش ریخته گری گردابی در دماها زمان های مختلف تولید شدند. ساختار نمونه های نانو کامپوزیتی بهوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی تشخیص فازهای موجود توسط دستگاه پراش اشعه ایکس ارزیابی شد.همچنین بررسی خواص الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت Al-B(4)C در محلول درصد نمک توسط دستگاهپلاریزاسیون پتانسیواستاتیکی طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در زمان های متفاوت غوطه وری انجام گرفت.نتایج به دست آمده نشان داد که ذرات نانو با پوشش آلومینیمی به خوبی در زمینه آلومینیومی پراکنده شدند.نتایج آزمون پلاریزاسیون نشان میدهد میزان نرخ خوردگی این نانو کامپوزیت در دمای ریختگی 750 درجهسانتیگراد زمان همزدن دقیقه با داشتن تخلخل کمتر, نسبت به زمینه آلومینیومی بدون ذرات تقویت کنندهکمترین مقدار را دارد. قابل ذکر است که با افزایش زمان همزدن دمای ریختگی نانو کامپوزیت ها میزان مقاومتبه خوردگی کاهش مییابد. مطابق با نتایج آزمون پلاریزاسیون, نتایج حاصل از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی بعداز یک ساعت نشان میدهد با حضور ذرات نانو, مقاومت به خوردگی نمونه های کامپوزیتی افزایش می یابد. قابل ذکراست بعد از 96 ساعت زمان غوطه وری, خوردگی این نوع نانو کامپوزیت در محلول آب دریا افزایش می یابد.

لینک کمکی