فایل (word) ارزیابی رفتار تراکم پذیری خواص مکانیکی کامپوزیت نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- نقره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی رفتار تراکم پذیری خواص مکانیکی کامپوزیت نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- نقره :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

فرآیند زینترینگ به منظور افزایش چگالی بهبود خواص مکانیکی می تواند همراه با رشد افراطی دانه ها کاهش خواصمورد نظر نیز باشد. بنابراین این تحقیق, با هدف بررسی رفتار تراکم پذیری کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-نقره در دماهایمختلف زینترینگ مطالعات تحولات فازی مربوطه انجام شده است. پودر اولیه کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت- نقره 2%ضمن مخلوط سازی نانو ذرات به روش تر سپس خشک گرانوله کردن تهیه شد. پودر حاصله تحت پرس تک محوره شکل دهی نمونه های حاصل در گستره دمایی 1100 تا 1250°C زینتر شدند. جهت مطالعات میکروساختار, اندازه دانه توزیع آنها تبدیلات فازی نمونه ها, از آنالیز پراش اشعه XRD)X) میکروسکوپ الکترونی روبشی با گسیل میدانی (FESEM) استفاده شد. همچنین استحکام نمونه ها توسط آزمون سه نقطه ای اندازه گیری شد. نتایج نشان دهنده افزایش چگالی نمونه ها از 88 چگالی تیوری در 1100C تا 95% بود. تراکم نمونه های دارای نقره از میزان چگالی نمونه هیدروکسی آپاتیت در یک شرایط پخت کمتر به دست آمده الگوی پراش اشعه ایکس کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت- 2% نقره هیچ اختلافی با الگوی هیدروکسی آپاتیت نشان نمیدهد. نقره در طول فرآیند پخت کامپوزیت, ذوب شده در میان دانه ها رشد یافته است. افزایش دمای زینتر موجب کاهش اندازه دانه در کامپوزیت حاوی 2% نقره از 14nm به 10nm شده است. همچنین ترک خوردگی کامپوزیت درزمینه هیدروکسی آپاتیت در اثر برخورد با ذرات نقره متوقف شده است این پدیده موجب افزایش استحکام خمشی ماده از 59MPa به 100MPa گردیده است.

لینک کمکی