فایل (word) ارزیابی ریزساختار, خواص مکانیکی ضدباکتری پوشش های آندایز کامپوزیتی آلومینا نقره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی ریزساختار, خواص مکانیکی ضدباکتری پوشش های آندایز کامپوزیتی آلومینا نقره :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش, ساخت پوشش کامپوزیتی Al(2)O(3)-Ag ارزیابی سختی خواص مکانیکی ضدباکتری آنبوده است. پوشش اکسیدی آلومینا به روش آندایز تک مرحلهای تشکیل سپس همراه با نانو ذرات نقره, رویقطعه آلومینیومی هم رسوب شدند. ساختار قطر حفرات پوشش اکسیدی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. وجود نانو ذرات نقره در حفرههای پوشش اکسیدی توسط آنالیز طیفنگار پراش انرژی اشعه ایکس (EDS) پراش اشعه ایکس (XRD) بررسی شد. توسط دستگاه میکروسختی سنجی ویلسون, سختی پوشش کامپوزیتی ارزیابی شد. با انجام آزمون ضد باکتری آنتی بیوگرام به خاصیت ضد باکتری این پوششکامپوزیتی پی برده شد. نتایج نشان دادند با اضافه شدن نانو ذرات نقره به زمینه پوشش آلومینا, سختی پوششاز 378HV به 304HV کاهش یافته ریزساختار پوشش ها در تمامی حالات دارای ستون هایی متخلخل بوده که میانگین اندازه قطر حفرات آنها در حالت کامپوزیتی نسبت به آندایز ساده از حدودا 16 نانومتر به 55 نانومترافزایش یافته است. با اضافه شدن نقره به محلول آندایز, به علت کاهش غلظت اسید سولفوریک همچنین کاهشنقطه کمینه چگالی جریان, اندازه قطر حفره ها افزایش یافته است. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که باافزایش میزان نقره در پوشش, خاصیت ضدباکتری افزایش یافته است.

لینک کمکی