فایل (word) ایجاد پوشش سد حرارتی TBC آلومینایی بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی PEO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ایجاد پوشش سد حرارتی TBC آلومینایی بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی PEO :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پوشش های سد حرارتی با هدف ارتقا کارآیی پره های توربین بر سطح آن ها اعمال می گردند که یکی از انواع آن ها پوشش هایآلومینایی (Al(2)O(3 است. این دسته از پوشش های اکسیدی به روش های متعددی قابل اجرا هستند که یکی از جدیدترین آن هااکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO) است. در این تحقیق, سطوح آماده شده سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC پس ازآلومینیوم دهی به روش غوطه وری گرم در دمای C° 700 زمان 10 دقیقه جهت اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی آمادهشدند. پس از انجام فرآیند PEO بررسی های ریزساختاری با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تفرق اشعه ایکس(XRD) نشان دادند که پوشش آلومینیومی به خوبی از طریق پیوند متالورژیکی (نفوذی) تشکیل فیلم بین فلزی به زیرلایهچسبیده است. لایه ای از جنس (Al(2)O(3 در قسمت فوقانی پوشش تشگیل گردید که ناشی از اعمال فرآیند PEO می باشد. به نظرمی رسد که روش PEO می تواند یک روش سریع آسان برای ایجاد پوشش های سد حرارتی بر سطوح پره های توربین در آیندهباشد.

لینک کمکی