فایل (word) برررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی چند جزیی (Ni-P-MoS(2)-SiO(2 به روش الکترولس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) برررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی چند جزیی (Ni-P-MoS(2)-SiO(2 به روش الکترولس :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پژوهش, رفتار تریبولوژیکی نمونههای مختلفی از پوشش نانوکامپوزیتی چندجزیی (Ni-P-MoS(2)-SiO(2 بهروش الکترولس روی زیر لایه فولاد ساده کربنی مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین فازهای تشکیل شده پوششاز روش آنالیز تفرق اشعه ایکس استفاده شد. میکروسختی پوشش با روش ویکرز برای تعیین میزان مقاومت بهسایش میزان ضریب اصطکاک از روش پین روی دیسک استفاده شد. عکسهای میکروسکوپ الکترونی روبشییکنواخت پخش شدن نانو ذرات تقویت کننده را برای پوششها نشان داد. نتایج به دست آمده نشان دادند هر چهغلظت نانو ذرات سیلیس در حمام پوشش دهی از تا 10 گرم بر لیتر افزایش یافت, میزان میکروسختی نیزحدود 35 درصد نسبت به پوشش بدون ذرات تقویت کننده افزایش پیدا کرد. همچنین با افزایش غلظت نانو ذراتسیلیس در پوشش, ضریب اصطکاک نسبت به پوشش نیکل- فسفر بدون ذرات تقویت شونده کاهش یافت کهافزایش میزان سختی کاهش ضریب اصطکاک, موجب افزایش مقاومت به سایش پوشش های حاوی ذرات تقویتکننده تغییر نوع مکانیزم گردید. قابل ذکر است که مکانیزم سایش از حالت چسبان به حالت خراشان در حضورنانوذرات ساینده سیلیس تغییر می یابد.

لینک کمکی