فایل (word) بررسی اثر الکتروکاتالیستی تولید هیدروژن پوشش کامپوزیتی کبالت- نیکل بر روی اکسید گرافن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر الکتروکاتالیستی تولید هیدروژن پوشش کامپوزیتی کبالت- نیکل بر روی اکسید گرافن :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

فلزات الکترواکتیو در زمینه با سطح موثر بالا, به عنوان الکترودهای پر بازده در حوزهی تولید هیدروژن شناخته می-شوند. با توجه به منحنی ولکانو, کبالت نیکل به دلیل خواص الکتروکاتالیست مطلوب اکسید گرافن به جهت افزایش سطحویژه ایجاد مکان های فعال بیشتر الکتروشیمیایی مورد استفاده قرار گرفته اند. لایه نشانی پالس الکتروشیمیایی برای ایجادپوشش اکسید گرافن استفاده شد. در مرحله اول پوشش اکسید گرافن از سوسپانسیون حاوی 0/5mg/ml اکسید گرافنپراکندسازی شده حاصل شد. در مرحله دوم برای اصلاح پوشش, رسوب دهی الکتروشیمیایی در محلول کلرید نیکل کبالتانجام شد. بررسی ساختار ترکیب مورفولوژی با استفاده از روشهای FESEM EDS XRD AFM انجام شد وآزمونهای الکتروشیمیایی LSV کرونوآمپرومتری جهت بررسی خواص پایداری الکتروکاتالیستی تولید هیدروژن صورتگرفت. بهبود شیب تافل پتانسیل اضافی برای دانسیته جریان احیای هیدروژن (10mA/cm(2 به ترتیب, 66mV/dec و130mV گزارش گردید. نتایج نشان داد, خواص الکتروکاتالیست تولید هیدروژن پوشش کامپوزیتی کبالت نیکل بر رویاکسید گرافن بهبود یافته است. اصلاح خواص الکتروکاتالیستی علاوه بر خواص ذاتی پوشش به افزایش ناحیه سطحی توسطاکسید گرافن نسبت داده شد.

لینک کمکی