فایل (word) بررسی اثر پارامتر های عملیاتی بر قطر متوسط قطرات درفرایند دفع مس در برج ضربانی پرشده با استفاده ازطراحی ازمایش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر پارامتر های عملیاتی بر قطر متوسط قطرات درفرایند دفع مس در برج ضربانی پرشده با استفاده ازطراحی ازمایش :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

برج های ضربانی پرشده از جمله دستگاهایی هستند که در فرایند های استخراج مورد استفاده قرار می گیرند.شناخت پارامتر های هیدرودینامیکی در این برج ها در فرایندهای مختلف مورد نیاز می باشد. یکی از مهمترینپارامترها, قطر متوسط قطرات می باشد که بر انتقال جرم تاثیر می گذارد. هدف از این تحقیق بررسی اثر پارامترهای عملیاتی همچون دبی فاز پراکنده دبی فاز پیوسته وشدت ضربه برروی قطر متوسط قطرات در فرایند دفعمس در واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه می باشد. برای بدست اوردن اثر پارامترهای عملیاتی برقطرمتوسط قطرات از طرحی ازمایش به روش CCFD استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمایشات با یک مدل ریاضیدرجه دوم برازش شدند ضریب تعیین چندگانه (R(2)(adj به مقدار 0/93 حاصل شده از مدل نشان می دهدکه مدلتوانایی دارد تا 93% داده ها را در محدوده آزمایشات پوشش داده پیش بینی کند. نتایج بدست آمده از این بررسیها نشان می دهد که با افزایش شدت ضربه قطرمتوسط قطرات کاهش با افزایش دبی فاز پراکنده قطر متوسطقطرات افزایش می یابد. همچنین با افزایش دبی فاز پیوسته قطرمتوسط قطرات ابتدا کاهش وسپس افزایش می یابد.

لینک کمکی