فایل (word) ساخت مشخصه یابی نانوکامپوزیت اکسید مس/اکسید نیکل جهت کاربرد در حسگر زیستی الکتروشیمیایی غیرآنزیمی کلسترول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ساخت مشخصه یابی نانوکامپوزیت اکسید مس/اکسید نیکل جهت کاربرد در حسگر زیستی الکتروشیمیایی غیرآنزیمی کلسترول :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در این پژوهش کامپوزیت اکسید نیکل/ اکسید مس به روش الکترویسی تهیه شد فعالیت الکتروشیمیایی آن به عنوان زیست حسگر غیر آنزیمی کلسترول بررسی گردید. به منظور بررسی مورفولوژی ساختار بلوری نانو کامپوزیت به ترتیب از میکروسکوپ الکترونی روبشی آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) استفاده شد. همچنین آزمون های ولتامتری چرخه ای کرنوآمپرومتری با هدف بررسی خواص الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده با نانو کامپوزیت به کار برده شد. با توجه به نتایج حاصل, زیست حسگر در محدوده 0/8 تا 6/5 ملی مولار بطور خطی عمل می کند دارای حساسیت (2-)10/16A.mM(-1).cm, حد تشخیص 5/9 میکرومولار می باشد.

لینک کمکی