فایل (word) سنتز مشخصه یابی کاربید سه تایی در سیستم Ti-S-C با ساختار فاز MAX به روش آلیاژ سازی مکانیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) سنتز مشخصه یابی کاربید سه تایی در سیستم Ti-S-C با ساختار فاز MAX به روش آلیاژ سازی مکانیکی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این پژوهش سنتز ترکیب سه تایی Ti(2)SC با ساختار فازی MAX به روش آلیاژسازی مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. بدینمنظور مخلوط پودری تیتانیوم, گرافیت وگوگرد حاصل از سنگ معدن پیریت با نسبت های استوکیومتری ترکیب مذکور به وسیلهآسیاب سیاره ای پر انرژی با نسبت گلوله به پودر 10:1 سرعت 500 دور بر دقیقه, به مدت زمان های 10 ساعت موردآسیاکاری قرار گرفتند. سپس محصول بدست آمده در دماهای 800 1000 1200 درجه سانتیگراد در درون کوره تحتاتمسفر گاز آرگون حرارت داده شد. برای حذف آهن موجود در نمونه اسیدشویی با هیدروکلریک اسید انجام شد. جهت شناساییفاز در مراحل مختلف آسیاکاری پس از حرارت دهی, از الگوی پراش اشعه ایکس (XRD) استفاده گردید. همچنین مورفولوژیذرات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پس از 10 ساعت آسیاکاریفازهای آهن Ti(2)SC تشکیل شد. حرارت دهی در دمای بالا منجر به تکمیل واکنش سنتز شده خلوص ترکیب Ti(2)SC افزایشمی یابد. اسیدشویی منجر به حذف آهن از ساختار نمونه محصول گردید نمونه Ti(2)SC خالص بدست آمد.

لینک کمکی