فایل (word) سنتز مکانو شیمیایی نانو کامپوزیت گرافن- مس بررسی نقش آن بر روی خواص گرمایشی نانوسیال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) سنتز مکانو شیمیایی نانو کامپوزیت گرافن- مس بررسی نقش آن بر روی خواص گرمایشی نانوسیال :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر نانو کامپوزیت گرافن- مس به کمک روش مکانوشیمیایی در فاز جامد سنتز گردید. برای این منظور از پودرهای اکسید گرافیت اکسید مس به عنوان مواد اولیه استفاده شد فرایند احیا در حضور احیاگربوروهیدراید سدیم صورت گرفت. بر اساس آزمایشات مشخص گردید که ضربات مکانیکی گلوله ها باعث انجامفرایند احیای اکسیدگرافیت اکسید مس تنها پس از 30 دقیقه آسیاکاری شده بطور همزمان نیروهای برشیآسیاکاری منجر به جدا سازی لایههای احیا شده گرافن از یکدیگر می گردند. بررسی محصولات آسیاکاری توسطآنالیزهای پراش اشعه ایکس, طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه میکروسکوپ الکترونی عبوری موید تشکیلصفحات گرافنی با تعداد لایه های کربنی در حدود 12 عدد بود. علاوه بر این بر اساس روش ریتولد اندازه میانگینکریستالیت های ذرات مس در حدود 53nm تعیین شد. در ادامه از نانوکامپوریت گرافن مس جهت تهیه نانوسیال پایه آب استفاده گردید کاربرد نانوکامپوزیت سنتز شده جهت بهبود ضریب انتقال حرارت نانوسیال های پایه آبی,مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از بهبود 130 خواص انتقال حرارت نانوسیال تولید شده در قیاس با سیالپایه (آب) بوده بیانگر کاربرد عملی نانوکامپوزیت گرافن- مس سنتز شده به این روش در سیستم های انتقال حرارت انرژی بود.

لینک کمکی