فایل (word) سنتز میکرو ذرات مزومتخلخل آلومینای گاما با مساحت سطح ویژه بالا برای حذف فلز مس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) سنتز میکرو ذرات مزومتخلخل آلومینای گاما با مساحت سطح ویژه بالا برای حذف فلز مس :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پژوهش هدف سنتز پودر آلومینای گاما با ساختار مزومتخلخل مساحت سطح ویژه بالا به روش سل ژل برای حذف فلزمس تعیین شد. آلومینای گاما با ساختار مزومتخلخل با استفاده از پیش ماده ارزان قیمت کلرید آلومینیم درحضور SDS(سدیم دودسیل فسفات) بعنوان سورفکتنت سنتز گردید. مشخصات فیزیکی پودر سنتز شده بوسیله آنالیزهای XRD, FTIR, BET, ICP FESEM تعیین شد نتایج آنالیز BET آلومینای گاما با ساختار مزومتخلخل سنتز شده مساحت سطحویژه ای برابر 303m(2)/g میانگین اندازه تخلخل هایی برابر 9/9234 نانومتر بود در نتایج تصاویر FESEM مشخص شد کهمورفولوژی پودر حاصل بصورت کروی شده است مقدار 0/025gr از پودر سنتز شده 1/119mg/1 فلز مس را از محلول حذف نمود.

لینک کمکی