فایل (word) سنتز نانوذرات دیسپرسیم تیتانات با روش الکتروشیمیایی: بررسی ساختار مورفولوژی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) سنتز نانوذرات دیسپرسیم تیتانات با روش الکتروشیمیایی: بررسی ساختار مورفولوژی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

ویژگی های برتر ترکیب دیسپرسیم تیتانات با قابلیت فوتونیک, امکان ذخیره انرژی, قطبیت بالا,خصوصیت مغناطیس گرمایی امکان جذب نوترون آن را به ماده ای محبوب با قابلیت افزودن بهمواد سرامیکی آلیاژها در صنایع الکترونیک, مواد فروالکتریک صنایع هسته ای بدل کرده است.در مقاله حاضر نانوپودرهای دیسپرسیم تیتانات با روش الکتروشیمیایی تحت چگالی جریان ثابت(DC) در چگالی جریان های متغیر بین (10mA/cm(2 الی (35mA/cm(2 سنتز شدند تیتانیم تتراکلرایدو دیسپرسیم نیترات به عنوان پیش ماده های مورد استفاده در حمام الکترولیت انتخاب شدند آندگرافیکی, کاتد فولادی, حمام متانول آب مقطر ار دیگر اجزای مورد استفاده در سلولالکتروشیمیایی می باشند ساختار همچنین مورفولوژی پودرهای سنتز شده توسط آنالیز پراشاشعه ایکس (XRD) میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصلنشان دهنده تولید نانوذرات کروی شکل دیسپرسیم تیتانات با توریع همگن همچنین خلوص بالامی باشد امکان تشکیل رسوب بر سطح کاتد فقط در چگالی های جریان بیش ار (20mA/cm(2, به وجودآمد همچنین؛ با افزایش میزان چگالی جریان مشاهده شد که میزان کلوخه شدن همچنین انداره یذرات افزایش می یابد ار میان چگالی های جریان مختلف, مقدار (25nA/cm(2 با بیشترین بارده تولیدنانوذره دارای مورفولوژی مناسب به عنوان چگالی بهینه برای ستنتز نتانوذرات دیسپرستیم تیتانات انتخاب شد.

لینک کمکی