فایل (word) شبیه سازی اثر سطح الکتروشیمیایی فعال در خواص تولید هیدروژن پوشش متخلخل نیکل-مس در محیط قلیایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) شبیه سازی اثر سطح الکتروشیمیایی فعال در خواص تولید هیدروژن پوشش متخلخل نیکل-مس در محیط قلیایی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

افزایش سطح فعال الکتروشیمیایی یکی از روشهای بهبود خواص الکتروکاتالیستی الکترودهای تولید هیدروژن میباشد. دراین بین الکترودهای پایه نیکل متخلخل به دلیل خواص ذاتی مطلوب بر اساس منحنی ولکانو, گزینه مطلوب برای الکترودالکتروکاتالیست تولید هیدروژن به حساب می آیند. در این پژوهش از روش لایهنشانی الکتروشیمیایی گالوانواستاتیک بادانسیته جریان احیای (2A/cm(2 برای لایه نشانی پوشش آلیاژی نیکل- مس استفاده شد. طراحی کامپوزیت مرکزی (CCD) با الگوریتم روش پاسخ سطح (RSM) جهت شبیه سازی, بررسی تاثیر متغیرها یافتن پاسخ بهینه الکترود تصاعد هیدروژن (HER) استفاده شد. تاثیر غلظت سولفات آمونیوم, نسبت غلظت نیکل به مس زمان لایه نشانی بر روی سطح پوشش نیکل- مس جهت بهبود خواص واکنش تصاعد هیدرروژن ارزیابی شد. بررسی ساختار ترکیبات فازی با SDS, FESEM XRD انجام شد آزمونهای الکتروشیمیایی LSV ولتامتری سیکلی جهت بررسی خواص میزان سطح فعال الکتروشیمیایی تولید هیدروژن انجام شد. بهبود خواص الکتروکاتالیستی علاوه بر خواص ذاتی پوشش به افزایش ناحیهسطحی توسط ساختار متخلخل نسبت داده شد. بررسی ها نشان داد پوشش حاصله دارای ساختار متخلخل سطح ویژه2200 میباشد که در سولفات آمونیوم کمینه زمان بالا, در نسبت نیکل به مس 45 حاصل می شود. شبیه سازی نشان می-دهد پاسخ, مطلوبیت مناسب داشته قابل اعتماد می باشد.

لینک کمکی