فایل (word) شبیه سازی عددی جوشکاری پرتو الکترونی روی ورق آلیاژ Ti-6Al-4V اعتبارسنجی آن با نتایج تجربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) شبیه سازی عددی جوشکاری پرتو الکترونی روی ورق آلیاژ Ti-6Al-4V اعتبارسنجی آن با نتایج تجربی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

جوشکاری پرتو الکترونی (EBW) یک روش جوشکاری با بازدهی دقت بالا است که کاربرد آن در صنایع مختلفاز جمله خودروسازی, هواپیمایی هوافضا به شدت رو به افزایش است. شبیه سازی فرایند جوشکاری پرتو الکترونیبا هدف پیش بینی تنش باقیمانده در قطعه کار آنالیز پروفیل های دمایی تنشی حین فرآیند جوشکاری, به جهتامکان مهندسی جوش پیش بینی شرایط بهینه, همواره مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این پژوهش مدلالمان محدود جوشکاری پرتو الکترونی به صورت سه بعدی آماده شده بر روی نرم افزار Abaqus بارگذاری شده است. این مدل شامل برهمکنش های حرارتی, مکانیکی پدیده های متالورژیکی است. آنالیز حرارتی به صورتیکطرفه با آنالیز مکانیکی کوپل شده است. منبع حرارتی مورد استفاده, منبع حرارتی ترکیبی است که با استفاده ازسابروتین کد نویسی به زبان فورترن به آباکوس متصل شده است. جوشکاری در محیط خلا بوده اتلاف حرارتناشی از هدایت حرارتی تابش, در قسمت های مختلف بعنوان شرایط مرزی بر مدل اعمال شده است. قطعه کار ازجنس آلیاژ Ti-6Al-4V بوده خواص حرارتی مکانیکی وابسته به دما تعریف شده است. تغییرات دمایی حین جوشکاری تنش باقیمانده فلز پایه که از شبیه سازی عددی بدست آمده است با نتایج ثبت شده در بررسی هایعملی قابل مقایسه بوده تطابق قابل قبول حاصل شده که دقت مدل منبع حرارتی ترکیبی مورد استفاده در اینپژوهش جهت مدلسازی جوشکاری پرتو الکترونی را نشان میدهد.

لینک کمکی