فایل (word) شبیه سازی فرایند فشار گرم فولاد 7PH 17 کار شده رسم نقشه فرایند با استفاده از نرم افزار آباکوس صحت سنجی رفتار تغییر شکل گرم این فولاد در مقایسه با نتایج تجربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) شبیه سازی فرایند فشار گرم فولاد 7PH 17 کار شده رسم نقشه فرایند با استفاده از نرم افزار آباکوس صحت سنجی رفتار تغییر شکل گرم این فولاد در مقایسه با نتایج تجربی :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این پژوهش شبیه سازی فرایند فشار گرم فولاد 7PH 17 کار شده مورد بررسی قرار گرفت. شبیه سازی فرایند فشار گرم بااستفاده از آنالیز اجزا محدود نرم افزار آباکوس ویرایش 14 در محدوده دمایی (1200-900 C) در سه نرخ کرنش 001 0,01 ((1-)0/1S) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که تنش سیلان به صورت قابل ملاحظه ای با افزایش نرخ کرنش کاهش دما,افزایش می یابد که مطابقت خوبی با نتایج حاصل از کارتجربی داشت. منحنی های سیلان ماده در دماهایی غیر از دماهای موردبررسی در کار تجربی نیز تعیین شدند. ضرایب معادله ساختاری تنش اوج (ثوابت تغییر شکل) انرژی فعال سازی کارگرم حاصلاز شبیه سازی در مقایسه با نتایج مشابه در کار تجربی از خطای متوسط 12 درصد برخوردار بود. همچنین مقایسه میان تنش اوجپیش بینی شده توسط معادله ساختاری با تنش های اوج استخراج شده از منحنی های سیلان شبیه سازی مقدار خطای استانداردانحراف از معیار نزدیک به یک (995 0) را نشان داد. توزیع تنش کرنش پلاستیک در نمونه های فشرده شده با استفاده از تصاویرشبیه سازی مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهنده ناحیه ای تحت عنوان ناحیه مرده در قطعه می باشد. نقشه فرایند فشار گرمفولاد مورد مطالعه نیز بر اساس مدل دینامیکی مواد, در محدوده دمایی نرخ کرنش های پیش ذکر شده در کرنش هایحقیقی رسم گردید. بررسی نقشه های فرایند ترسیم شده نشان داد که با افزایش کرنش وسعت مناطق ناپایداری ابتدا کاهش سپس افزایش می یابد که نشان دهنده تاثیر کرنش حقیقی بر مناطق ناپایداری می باشد. همچنین با توجه به نقشه فرایند به دست آمده می توان دریافت که کارپذیری گرم فولاد 7PH 17 در دماهای بالا نرخ کرنش های پایین بهبود می یابد.در انتها محدوده نرخ کرنش ((1-)0/002-0/001) محدوده دمایی (1140-1110 C) (0012-1160 C) به عنوانپارامترهای بهینه کارگرم برای فولاد مورد نظر پیشنهاد شدند.

لینک کمکی