فایل (word) شبیه سازی مقاومت خوردگی آند (RuO(2)-TiO(2 اصلاح شده با اکسید گرافن اکسید گرافن احیا شده در فرآیند کلر- قلیا با رویکرد طراحی آزمایش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) شبیه سازی مقاومت خوردگی آند (RuO(2)-TiO(2 اصلاح شده با اکسید گرافن اکسید گرافن احیا شده در فرآیند کلر- قلیا با رویکرد طراحی آزمایش :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

رفتار خوردگی الکتروتیتانیوم با پوشش الکتروکاتالیستی (TiO(2)-RuO(2 اصلاح شده با نانوصفحات اکسید گرافن/ اکسید گرافن احیا شده سنتز شده به روش سل-ژل مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش طراحی کامپوزیت مرکزی (CCD) سطح پاسخ (RSM) به منظور شبیه سازی بهینه سازی میزان افزودنی ترکیبات گرافنی شامل اکسید گرافن اکسید گرافن احیا شده به پوشش تعداد لایه های پوشش اعمالی بر روی میزان دانسیته جریان خوردگی آند DSA استفاده شد. همچنین پارامترهای با اهمیت برهمکنش میان آنها مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مشخصه یابی پوشش غلظت اکسید گرافن (1-)1/1mg.ml, غلظت اکسید گرافن احیا شده (1-)0/56mg.ml تعداد لایه های برابر بوده میزان دانسیته جریان خوردگی پیش بینی شده توسط مدل در شرایط بهینه برابر (2)15/81nA.cm برای الکترود سنتز شده مقدار (2-)16/21nA.cm به دست آمد که نشان داد این مدل برای بررسی اثر پارامترهای ورودی بر میزان بار ولتامتری عبوری از سطح آندها مناسب قابل اعتماد می باشد.

لینک کمکی