فایل (word) عنوان بررسی رفتار خزش فرورونده پایداری حرارتی کامپوزیت زمینه آلیاژ 2122AA تقویت شده با ترکیب بین فلزی (MoSi(2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) عنوان بررسی رفتار خزش فرورونده پایداری حرارتی کامپوزیت زمینه آلیاژ 2122AA تقویت شده با ترکیب بین فلزی (MoSi(2 :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

در این پژوهش, رفتار خزشی پایداری حرارتی مادهی مرکب, زمینه آلیاژ آلومینیوم (AA2124) با درصدهای متفاوت (MoSi(2(5%, 25%) تولیدشده به روش متالورژی پودر موردبررسی قرار گرفت. پودر زمینه به وسیله اتمیزه کردن گازی ذرات تقویت کننده به روش سنتز خود پیشرونده با دمای بالا (SHS) تولید شدند. پس از مخلوط شدن پودرهای زمینه تقویت کننده با نسبت های متفاوت (5, 25 درصد حجمی) توسط آسیاب گلوله ای, اکستروژن گرم انجام شد بهاینترتیب, مواد کامپوزیتی با توزیعتولید شدند. نمونه های اکسترود شده به منظور دستیابی به پیک سختی تحت عملیات یکنواختی از ذرات تقویت کننده درزمینهقرار گرفتند به منظور مقایسه رفتار خزشی نمونه های با درصد مختلف تقویت کننده, تحت آزمون خزش فرورونده در دمای 523K تحت تنش های مختلف قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مقاومت خزشی کامپوزیت نسبت به آلیاژ خالص افزایش یافته است افزایش درصد (MoSi)2 از درصد به 25 درصد باعث کاهش توان تنشی از 9.9 به 3.5 شد. همچنین نمونه ها برای بررسی واکنش بین فاز زمینه فاز تقویت کننده, تحت فرآیند اعمال حرارت متناوب, 20 سیکل متناوب در محدوده دمایی 30 تا 450 درجه سانتیگراد برای نمونه ها, قبل بعد از عملیات حرارتی) قرار گرفتند برای بررسی نتایج آزمون پایداری حرارتی از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) آنالیز گر EDS استفاده شد. نتایج نشان دادند عملیات حرارتی باعث افزایش استحکام کامپوزیت می شود همچنین تقویت کننده مورداستفاده درزمینه آلومینیوم دارای پایداری سازگاری شیمیایی بالاییاست. همچنین نتایج آزمون فشار نشان داد که بعد از عملیات حرارتی متناوب, استحکام هردو نمونه کامپوزیتی کاهش یافت کهدلیل این امر پیر شدن بیشازحد یا فرتوت شدگی (over ageing)بوده است.

لینک کمکی