فایل (word) مدل سازی منحنی های سیلان تغییر شکل گرم فولاد 4PH 17 با معادله جانسون-کوک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مدل سازی منحنی های سیلان تغییر شکل گرم فولاد 4PH 17 با معادله جانسون-کوک :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

فولادهای زنگ نزن رسوب سخت شونده 4PH 17 با ساختار مارتنزیتی کاربرد وسیعی در صنعت دارند. در فرآیندهای تغییرشکل گرم, پیش بینی منحنی های سیلانی در شرایط مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین از مدل های جامعمختلفی برای پیش بینی مدل سازی این منحنی های طی فرآیند تغییر شکل استفاده می شود. در این تحقیق برای مدلسازیمنحنی های سیلانی تغییر شکل گرم فولاد 4PH 17 از معادله جانسون-کوک استفاده گردیده است. لذا نتایج حاصل از آزمون فشار گرم انجام شده در محدوده دمایی 1050C 900 نرخ کرنش (1-)1s 0/001 بکار گرفته شد. همچنین جهت ارزیابی عملکرد مدل مورد مطالعه از معیار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) استفاده شد مقدار آن 82/7 مگاپاسکال به دست آمد.28 مگاپاسکال به

لینک کمکی