فایل (word) تحلیل نظری نقش خانواده محیط آموزشی در سرمایه اجتماعی دانش آموزان به منظور ارایه راهکارهای کاربردی جهت تقویت آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تحلیل نظری نقش خانواده محیط آموزشی در سرمایه اجتماعی دانش آموزان به منظور ارایه راهکارهای کاربردی جهت تقویت آن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف از مقاله حاضر فایل (word) تحلیل نظری نقش خانواده محیط آموزشی در سرمایه اجتماعی دانش آموزان به منظور ارایه راهکارهای کاربردی جهت تقویت آن می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع مطالعات نظری است. ابزار پژوهش, مشاهده مطالعات کتابخانه ای می باشد. در این مطالعه, ابتدا به بررسی مبانی نظری متغیر سرمایه اجتماعی پرداخته می شود, سپس به بررسی نقش خانواده محیط آموزشی بر سرمایه اجتماعی اقدام می گردد. در نهایت به نتیجه گیری ارایه راهکارهای کاربردی در جهت تقویت سرمایه اجتماعی در دانش آموزان با توجه به خانواده محیط آموزشی, اقدام می گردد.

لینک کمکی