فایل (word) تحول نوآوری در تربیت معلم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تحول نوآوری در تربیت معلم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

خلاقیت نوآوری یکی از مولفه های رشد شکوفایی استعدادهای افراد جامعه است باید مطالب پیرامون آن به درستی شناخته به کار بسته شود تا منجر به تولید علم, افزایش کیفیت خدمات, رشد همه جانبه شکوفایی مستمر گسترده استعدادها گردد. تحول, خلاقیت نوآوری, ضرورت استمرار زندگی فعال است. انسان برای ایجاد نشاط پویایی در چنین محیط زندگی نیازمند تحول نوآوری است تا بتواند هم انگیزه تنوع طلبی خود را ارضا کند هم برای گریز از ایستایی به تکاپو افتد. در محیط متغیر امروزی سازمانها بایستی با توجه به تغییرات محیط متحول شده از خود واکنش نشان دهند. درغیر این صورت در ورطه نابودی قرار میگیرند. پس باید زمینه رشد پرورش خلاقیت نوآوری استفاده صحیح جهت دار از تواناییهای افراد سازمان ایجاد کرد. هدف اصلی ما در این مقاله, تبیین خلاقیت, نوآوری شکوفایی در نظام تعلیم تربیت به صورت جامع فراگیر است که البته از شناخت شناسی خلاقیت نوآوری نیز بهرهمند خواهیم شد.

لینک کمکی