فایل (word) تربیت آموزش شهروندی در نظام آموزشی(دیدگاه انتقادی فرهنگی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تربیت آموزش شهروندی در نظام آموزشی(دیدگاه انتقادی فرهنگی) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در جهان امروزی؛ آموزش پرورش کشور در اشکال رسمی غیررسمی با تربیت شهروندی به عنوان محوریترین بنیادی ترین رسالت خویش مواجه می باشد. چرا که مقصود نهایی از تشکیل نظام آموزش پرورش کشور, آماده سازی شهروندان برای ورود به زندگی اجتماعی- اقتصادی)حرفه ای( سیاسی فرهنگی است, از اینرو میتوان گفت جامعه مدنی اساسا به شهروندانی فعال متناسب با ویژگیهای فرهنگی ارزشی خود نیاز دارد وامکانات توجیه لازم را برای شکل گیری توسعه نظام آموزشی پرورشی فراهم میکند از طرف دیگر, نظام تربیتی آیینه تمام نمای ارزشهای اجتماعی فرهنگی جامعه است وظیفه تربیت شهروندان را برای زیست در جامعه فعالیت موثر بر عهده دارد. بدین منظور نگاهی انتقادی فرهنگ گرایانه بر توانمندسازی فرهنگی, تربیت آموزش شهروندی در نظام آموزشی خواهیم کرد. روش تحقیق کتابخانه ای بوده نوشته حاضر مروری نظری تحلیلی بر آن می باشد.

لینک کمکی