فایل (word) تفاوت بین باورهای معرفت شناختی, استراتژیهای یادگیری باورهای حل مسیله ریاضی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر پسر سال سوم راهنمایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تفاوت بین باورهای معرفت شناختی, استراتژیهای یادگیری باورهای حل مسیله ریاضی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر پسر سال سوم راهنمایی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی, استراتژیهای یادگیری, باورهای حل مسیله ریاضی, با عملکرد تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر پسر سال سوم راهنمایی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پسر سال سوم راهنمایی مدارس شهرستان پلدشت شامل279نفر دختر 421نفر پسر در سال تحصیلی 87-88 می باشد که تعداد 300 نفراز آنها با ستفاده از روش نمونه گیری خو شه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پر سشنامه های باورهای معرفت شناختی, ستراتژیهای یادگیری, باورهای حل مسیله ریا ضی همچنین آزمون محقق ساخته پیشرفت ریاضی استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری همب ستگی, تحلیل رگر سیون, تحلیل واریانس چند متغیری MANOVA تحلیل واریانس یک سویه ANOVAاستفاده شد.نتایج نشان می دهدکه:.1 بین دختران وپ سران درمتغیر های توانایی ذاتی در یادگیری یادگیری سریع در باورهای معرفت شناختی راهبردهای شناختی همچنین پیشرفت تحصیلی تفاوت معنی داری مشاهده شد..2بین دختران پسران در متغیر های باورهای معرفت شناختی, راهبردهای فرا شناختی همچنین هیچکدام از متغیر های باورهای مربوط به حل مسیله ریا ضی تفاوت معنی داری به دست نیامد.

لینک کمکی