فایل (word) تکنولوژی آموزشی تاثیر آن در یادگیری فراگیران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تکنولوژی آموزشی تاثیر آن در یادگیری فراگیران :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

وسایل کمک آموزشی, اعم از ساده پیچیده, به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل در امر تدریس یادگیری در نظامهای آموزشی به کار میروند. این وسایل از حیث اینکه تیوری عمل را با هم ترکیب کرده, باعث ماندگاری یادگیری تنوع بخشی در کلاس درس میشوند حایز اهمیت اند. باتوجه به پیشرفتهای علمی تکنولوژیکی در عصر حاضر, وسایل کمکآموزشی به عنوان یک رابط توانستهاند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. بدیهی است اگر معلمان مهارتهای لازم را برای کاربرد این وسایل داشته باشند, اثربخشی آنها بیشتر خواهد بود.یادگیری امری بسیار پیچیده مستلزم دخالت عوامل متعدد است زمانی اتفاق میافتد که این عوامل در کنار هم باشند. امر یادگیری در محیط کلاس, به طور اخص, دارای اهمیت حساسیت بیشتری است.محیط کلاس به سبب تفاوت اساسی با محیط بیرونی نیازمند دقت توجه فراوانتر است. در کلاس درس عوامل اساسی دخیل در امر یادگیری عبارتند از: وضع جسمی, روحی, علمی شخصیتی معلم, محتوای منابع آموزشی, قوانین مقررات آموزشی, فضای آموزشی وسایل کمک آموزشی.در بین این عوامل, وسایل کمک آموزشی از حیث اینکه تیوری عمل را توام هماهنگ میسازد, جایگاه ویژه ای دارد. استفاده از وسایل کمک آموزشی از طرف معلم در جریان تدریس باعث میشود که مطالب مطرح شده در ساخت شناختی دانش آموزان جا بگیرد دانش آموز به یادگیری معنیدار نایل شود. متاسفانه استفاده منظم اصولی از وسایل کمک آموزشی, تحت هر عنوان در مدرسه به فراموشی سپرده میشود اغلب عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی را از طریق کمبود وقت نبود وسایل توجیه میکنند. امید است روزی برسد که استفاده از وسایل کمک آموزشی نهادینه گردد تا باعث تحرک پویایی در نظام آموزشی کشورمان بشود.

لینک کمکی