فایل (word) تکنولوژی,جایگاه کاربرد آن در نظام آموزشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تکنولوژی,جایگاه کاربرد آن در نظام آموزشی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

نقشی که تکنولوژی در نظام آموزشی بازی میکند برکسی پوشیده نیست. آموزش پرورش هزاره سوم بیش ازپیش با چالشهای فرا ملی از قبیل جهانی شدن, ورود به جامعه اطلاعاتی گسترش شبکه ها رسانه های ارتباط جمعی جهانی که نوعی تغییر تحول محسوب می شود روبرو هست. با توجه به سرعت فزاینده تولید دانش جدید توسعه شبکه های جهانی ارتباطات ازجمله اینترنت که جدیدترین متنوع ترین منابع داده های مرتبط با هر موضوع را در اختیار کاربران قرار میدهد با توجه به جنبه های مثبت فراوان کاربرد اینترنت رسانه های ارتباطی جهانی, ضروری است مدارس, معلمان کارکنان, برای سازگاری با سرعت پیچیدگی تغییرات بهره گیری صحیح از تکنولوژی جدید روبه توسعه مجهز آماده شوند. طراحی دستگاه های سخت افزاری نرمافزاری جذب متخصصان برای آموزش نیروی انسانی, تجهیز مناطق آموزشی مدارس با رسانه های چندمنظوره, رایانه شبکه های داخلی جهانی اینترنت, راهبردی مهم در پویایی نظام آموزشی تامین نیازهای متفاوت فراگیران خواهد بود بنابراین تکنولوژی اطلاعات نقش مهم بسزایی در توسعه ارتقا سطح دانش معلومات فراگیران خواهد داشت زمینه ارتقا کیفیت آموزشی را فراهم می سازد. در این زمینه مهم اساسی لازم است بستر فرهنگی لازم برای استفاده صحیح بهینه از فناوریهای جدید ایجاد گردد, نگرش مثبت نسبت به نقش جایگاه خطیر تکنولوژی در نظام آموزشی ایجاد گردد, تکنولوژی آموزشی به عنوان بخشی از فرایند آموزش یادگیری در نظر گرفته شود, برنامه های آموزشی آشنایی با رایانه شبکه جهانی اینترنت یا رسانه های تاثیرگذار بر نظام آموزشی برای کاربران مدیران معلمان کارکنان طراحی اجرا گردد. در این مقاله سعی بران است مفهوم, نقش, آثار جایگاه تکنولوژی اطلاعات در نظام آموزش وپرورش تاثیری که بر تغییر راهبردهای آموزشی توسعه کیفیت آموزش میتواند داشته باشد تبیین گردد چشمانداز آینده آموزشوپرورش که متاثر از تغییرات یا توسعه پیشرفت فناوریهای جدید است به تصویر در آید.

لینک کمکی