فایل (word) چالش های موجود در نظام آموزش پرورش ابتدایی راهکارهای برون رفت از این چالش ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) چالش های موجود در نظام آموزش پرورش ابتدایی راهکارهای برون رفت از این چالش ها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش آسیب شناسی چالش های آموزش وپرورش با تاکید بر دوره ابتدایی بود ونتایج این مطالعه مشخص نمود که اهداف ترسیم شده برای آموزش وپرورش با نتیجه وخروجی آن فاصله بسیاری وجود دارد وآموزش وپرورش توانایی پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر را ندارد. .در این پژوهش که به شیوه کتابخانه ای مصاحبه تبادل نظر با آموزگاران ,کارشناسان سرگروه ها راهبران آموزشی دروه ابتدایی تهیه گردیده سعی شده باتوجه به ضعف آموزش وپرورش خصوصا دوره ابتدایی آسیب های وارده ناشی از نقایص تاریخی وسنتی آسیب های برآمده از نوع نگاه ها که مبین این واقعیت است که مدارس ابتدایی کشور شادابی وجنب جوش حقیقی علمی ,بحث های گروهی, پژوهش های لازم شادابی های انسانی روابط دوستانه صمیمانه بین معلمان ودانش آموزان والدین را ندارد تنها با گذراندن تعالیم بی روح بی اثر در مهارت های زندگی فردی اجتماعی روزمره با موارد از پیش مشخص شده بسنده کرده است. دراین محیط تحرک کافی درجهت اهمیت قایل شدن به تعلیم تربیت ,خلاقیت هنر ,تربیت بدنی, مثبت اندیشی شهروند خوب بودن ,یادگیری از یکدیگر مشارکت گروهی فعال بودن ,فراگیری مهارت وبسیاری عناصر لازم برای زندگی موثر سازنده ندارد واین باعث ایجاد مدارس چندگانه وغیر رسمی ورود موسسات غیرآموزشی کتابهای غیردرسی در سیستم نظام آموزشی شده است در کنار آن ایجاد اضطراب ترس در دانش آموز والدین ودور شدن معلمان مربیان از اهداف ومحتوای اصلی گردیده است به ضرورت چالشها آسیب های راهکارهاو عناصر مختلف فرایند یاددهی -یادگیری به شرح متن مقاله خواهد آمد بنا برابن برای برون رفت از این چالش های پیش رو داشتن مدارس شاداب با انگیزه نیاز به تفکرانتقادی وتغییر نوع نگرش به آموزش پرورش به خصوص به دوره ابتدایی می باشد

لینک کمکی