فایل (word) رابطه دانش فناوری واطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزش پرورش ناحیه تبریز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه دانش فناوری واطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزش پرورش ناحیه تبریز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پیشرفت سریع علم دانش اطلاعات فناوری انتشار گسترده اطلاعات, امروزه جامعه ما نیازمندمهارت هایی خواهد بود که با توسعه علم وفناوری همگام باشد هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین دانش فناوری اطلاعات خلاقیت کارکنان آموزش پرورش می باشد روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بوده جامعه آماری آن کلیه کارکنان اداره آموزش پرورش شهرستان تبریز به تعداد 120 نفر می باشد که بر اساس جدول کرجسی مورگان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 95 نفر انتخاب گردیدند برای گرد آوری اطلاعات از آزمون خلاقیت تورنس استفاده شد این آزمون شامل 60 سوال است که انواع قابلیت های خلاقیت )ابتکار- انعطاف پذیری- بسط سیالی(را مورد سنجش قرار داد. همچنین به منظور تعیین میزان دانش فناوری اطلاعات از آزمون محقق ساخته استفاده شد داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین دانش فناوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزش پرورش ارتباط مثبت وجود دارد. با توجه به فرضیه ها فرعی نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین دانش فناوری اطلاعات ارتباطات با قابلیت های انعطاف پذیری, بسط ابتکار سیالی کارکنان ارتباط مثبت وجود دارد

لینک کمکی