فایل (word) رابطه سواد اطلاعاتی با اثربخشی سازمانی مدیران متوسطه شهر تهران مطالعه موردی منطقه تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه سواد اطلاعاتی با اثربخشی سازمانی مدیران متوسطه شهر تهران مطالعه موردی منطقه تهران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سواد اطلاعاتی اثربخشی سازمانی میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی که از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بوده جامعه آماری مدیران مدارس متوسطه شهر منطقه تهران که تعداد آنها 175 نفر بوده که براساس جدول مورگان تعداد 120نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدهاند. ابزار جمع آوری اطلاعات در پرسشنامه سواد اطلاعاتی پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز بوده است که میزان روایی به دست آمده آن %85 بوده است. یافته های پژوهش نشان داده است که ابعاد مدل اثربخشی سازمانی پارسونز در سنجش اثربخش مدیران مورد تایید قرار گرفته همچنین یافته ها نشان میدهد که این پژوهش به مدیران برای افزایش سواد اطلاعاتی خود بهتبع آن رسیدن به اثربخشی سازمانی میباشد.

لینک کمکی