فایل (word) روش های نوین آموزش ریاضیات کاربرد آن در دوره ابتدایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) روش های نوین آموزش ریاضیات کاربرد آن در دوره ابتدایی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

ریاضیات, علمی با مفاهیم انتزاعی است. انتزاعی بودن علم ریاضیات امکان احساس مفاهیم را دشوار در نتیجه آموزش یادگیری آن را سخت کرده است به طوری که روش های آموزشی خاصی را می طلبد. یکی ازعواملی که در فرایند های یادگیری در نتیجه در وضعیت آموزش ریاضی در دوره ابتدایی تاثیر می گذارد, روش های یاددهی- یادگیری این درس است. روش تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم شاگرد براساس طراحی منظم هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگردان. هدف کلی این تحقیق عبارت است از بررسی روش های نوین یاددهی- یادگیری درس ریاضی در دوره ابتدایی کاربرد آنها. از اهداف دیگر این مقاله, آشنایی با مراحل ویژگی های هریک از روش های نوین تدریس ریاضی ابتدایی وآشنایی یا استفاده کاربرد هر یک از روش ها در تدریس موضوعات مفاهیم ریاضی می باشد. روش انجام این پژوهش روش مطالعه کتابخانه ای وتوصیفی است. از نتایج این پژوهش این است که از جمله روش های نوین تدریس ریاضی که آموزگاران از طریق آشنایی با ویژگی ها, مراحل کاربرد آنها می توانند نقش مهمی در فرایند یاددهی- یادگیری درس ریاضیات دوره ابتدایی داشته باشند, عبارت اند از: روش تدریس بارش فکری, روش مبتنی بر خلاقیت, روش حل مساله, ساخت گرایی, کاوشگری, اکتشافی, فراشناختی, روش بازی, روش مبتنی بر همیاری, روش فعال و... روش هایی که در این مقاله ارایه شده اند, روش هایی هستند که میل رغبت دانش آموزان را به درس ریاضی بیشتر کرده آن ها را کنجکاوتر می سازند.

لینک کمکی