فایل (word) رویکردهای سیاست گذاری تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رویکردهای سیاست گذاری تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تضمین کیفیت, واژه ای است که در سالهای دهه1990, وارد مباحث حوزه آموزش عالی شده به این ترتیب, جایگزین رتبه بندی مطرح در دانشگاه های آن زمان گردیده است. امروزه, تضمین کیفیت به واژه ای عمومی در نظام آموزش عالی تبدیل شده به تمامی اشکال نظارت بیرونی ارزشیابی کیفیت اطلاق میشود. نظام های آموزش عالی موسسات دانشگاهی به علت بالاترین سطح آموزشی که عهده دار توسعه بهسازی منابع انسانی متخصص است بیش از سایر سطوح نیازمند تضمین کیفیت رعایت استانداردها معیارهای لازم از یک سو انعطاف پذیری سنجیده هدایت شده از سوی دیگر میباشد. بر این اساس, مقاله حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی با استناد به مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است, پس از تبیین ماهیت, اهداف ضرورتها به بیان رویکردهای سیاستگذاری تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی با تامل می پردازد.

لینک کمکی