فایل (word) ارزیابی سطح عملکرد قاب های بتن مسلح با شکل پذیری های مختلف بر مبنای طیف ظرفیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی سطح عملکرد قاب های بتن مسلح با شکل پذیری های مختلف بر مبنای طیف ظرفیت :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک, عمران و فناوری های پیشرفته

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه با پیشرفت علم در صنعت ساختمان روش های زیادی برای بهسازی سازه های بتن مسلح ارایه گردیده است که از جمله این روش ها افزایش سختی می باشد. در بهسازی سازه سعی بر آن است که سازه علاوه بر داشتن سختی لازم در مقابل ارتعاشات زمین ناشی از زلزله قادر به مستهلک نمودن انرژی ناشی از این ارتعاشات نیز باشد. در سیستم دیوار برشی بتن مسلح, سازه بهسازی شده علاوه بر تامین سختی موردنیاز توسط دیوار برشی قابلیت بالایی در جذب استهلاک انرژی را خواهد داشت. در این تحقیق ابتدا مدل هایی با استفاده از آیین نامه 2800 طراحی پس از بررسی آسیب پذیری توسط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود در ایران بهسازی گردیده ضمن بررسی خروجی های به عملکرد مناسب سازه پرداخته شده است. براساس نتایج یافته های تحقیق میزان جذب انرژی سیستم برای حالت قاب خمشی در ساختمان 10 طبقه برابر با 300.2 کیلوژول رسیده است که افزایشی برابری بوده است. تاثیر بسیار چشمگیری برای سازه 10 طبقه داشته است. همچنین در ساختمان 15 طبقه افزایشی 2.8 برابری در ساختمان 20 طبقه افزایشی برابری مشاهده شده است در نهایت با اعمال دیوار برشی به مدل سازه ای پس از بهسازی ماکزیمم تغییر مکان تراز فوقانی سازه نیست به حالت قبل از بهسازی به میزان 61% کاهش یافته است. کاهش در مقادیر ماکزیممم تغییر مکان برای سازه های 15 طبقه 20 طبقه نیز پس از بهسازی مشاهده شده است که کاهشی به ترتیب برابر با 59% 61% داشته است.

لینک کمکی