فایل (word) تاثیر آموزش برنامه درسی علوم اجتماعی متوسطه دوم بر جرات ورزی دانش آموزان پسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر آموزش برنامه درسی علوم اجتماعی متوسطه دوم بر جرات ورزی دانش آموزان پسر :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش برنامه درسی علوم اجتماعی بر جرات ورزی دانش آموزان پسر پایه چهارم متوسطه دوم بود. در این مطالعه جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه چهارم متوسطه دوم بود که در سال تحصیلی 94-95 در مدارس آموزش پرورش ناحیه کرج مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل تعداد 50 نفر آزمودنی (25 نفر برای گروه آزمایش 25 نفر برای گروه گواه) بود که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به گروه آزمایشی برنامه درسی علوم اجتماعی طی 16 جلسه 45 دقیقه ای (هفته ای یک جلسه) آموزش داده شد. سپس نمرات جرات ورزی دانشآموزان هر دو گروه آزمایش گواه در نوبت اول (قبل از آموزش) نوبت دوم (بعد از آموزش) جمع- آوری شد میزان جرات ورزی هر دو گروه آزمایش کنترل با یکدیگر مقایسه شدند. یعنی داده های جمع آوری شده از گروه نمونه تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-19 با روش آماری کوواریانس مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت که نتایج زیر به دست آمد: آموزش برنامه درسی علوم اجتماعی بر جراتورزی دانش آموزان پسر پایه چهارم متوسطه دوم تاثیر دارد P<0/05 آموزش برنامه درسی علوم اجتماعی بر تک تک ابعاد چهارگانه جرات ورزی (رد کردن تقاضا, بیان کردن احساسات, کنار آمدن قبول انتقاد ابراز وجود موقعیت هایی که باید کمک کرد) در دانش آموزان پسر پایه چهارم متوسطه دوم تاثیر دارد P<0/05 کارکنان معلمان مدارس میتوانند با استفاده از آموزش برنامه درسی علوم اجتماعی به دان شآموزان, جراتورزی آنان را افزایش دهند

لینک کمکی