فایل (word) تاثیر ارتباطات سیاسی بیش اطمینانی مدیران بر شدت تحقیق توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر ارتباطات سیاسی بیش اطمینانی مدیران بر شدت تحقیق توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر فایل (word) تاثیر ارتباطات سیاسی بیش اطمینانی مدیران بر شدت تحقیق توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای از شرکت های حاضر در بورس که صورت های مالی گزارش فعالیت هیات مدیره مربوط به پایان سال های 1391 تا 1395 را منتشر کرده بودند, به روش حذف سیستماتیک انتخاب با توجه به محدودیت های پژوهش, 101 شرکت به صورت هدفمند انتخاب گردید. مالکیت دولتی بعنوان شاخصی برای اندازه گیری ارتباطات سیاسی تعیین گردید برای سنجش بیش اطمینانی مدیران از الگوی تصمیمات سرمایه گذاری مدیران (مالمندیر تیت, 2005 استفاده شد. همچنین جهت سنجش شدت تحقیق توسعه نیز از نسبت هزینه های تحقیق توسعه به سود عملیاتی شرکت استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی بر شدت تحقیق توسعه تاثیر منفی معناداری دارد. نتیجه دیگر اینکه, بیش اطمینانی مدیران منجر به افزایش شدت تحقیق توسعه می شود. همچنین بیش اطمینانی مدیران, تاثیر منفی ارتباطات سیاسی بر شدت تحقیق توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می دهد.

لینک کمکی