فایل (word) تاثیر ارزش هدفمند تجارت الکترونیک بر پذیرش آن در شرکت های تولیدی زود بازده (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی زود بازده دراستان بوشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر ارزش هدفمند تجارت الکترونیک بر پذیرش آن در شرکت های تولیدی زود بازده (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی زود بازده دراستان بوشهر) :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تاثیر ارزش هدفمند تجارت الکترونیک بر پذیرش آن در شرکت های تولیدی زود بازده در استان بوشهر بوده است. این تحقیق به روش توصیفی– پیمایشی, انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان, شرکت های تولیدی زود بازده در استان بوشهر به تعداد 300 نفر بوده است. روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی ساده می باشد که ابتدا با تومه به آمار ارقام در دسترس, تعداد کارکنان به صورت سر شماری 1500 نفر انتخاب حجم نمونه این جامعه با استفاده از مدول مورگان گرجسی برای توزیع پرسشنامه ها, تعداد 300 نفر از کارکنان را به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. همچنین برای جمع آوری اطلاعات استنباطی از ابزار پرسشنامه استاندارد که میزان روایی آن با تایید اساتید مجرب متخصصین کسب کار, همچنین میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ سنجیده شد

لینک کمکی