فایل (word) تاثیر اهرم مالی بر ارتباط بین استقلال اندازه هییت مدیره عملکرد شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر اهرم مالی بر ارتباط بین استقلال اندازه هییت مدیره عملکرد شرکت :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی فایل (word) تاثیر اهرم مالی بر ارتباط بین استقلال اندازه هییت مدیره عملکرد شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش, کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک, 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند در دورهی زمانی ساله, بین سال های 1389 تا 1395 مورد تحقیق بررسی قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات, کتابخانه ای بوده برای آزمون فرضیه های اول پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می دهد که اهرم مالی بر عملکرد شرکت تاثیر معکوس معنادار دارد ولی اندازه هییت مدیره بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت معنادار دارد. همچنین اهرم مالی بر ارتباط بین اندازه استقلال هییت مدیره با عملکرد شرکت تاثیر مثبت معنادار دارد. اما استقلال هییت مدیره بر عملکرد شرکت تاثیر ندارد

لینک کمکی