فایل (word) تاثیر بازاریابی رابطه مند بر درگیری ذهنی مصرف کننده در زمینه خدمات بانکی (مطالعه موردی: بانک ملت شهر اهواز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر بازاریابی رابطه مند بر درگیری ذهنی مصرف کننده در زمینه خدمات بانکی (مطالعه موردی: بانک ملت شهر اهواز) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق برر سی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر درگیری ذهنی مصرف کننده در زمینه خدمات بانک ملت شهر اهواز بوده ست. این تحقیق به روش تو صیفی– پیمایشی, انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بانک ملت شهر اهواز به تعداد 384 نفر بوده است پر شنامه 37 سوالی در میان جامعه آماری توزیع گردید. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 0/81 محاسبه شده است. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله آمار توصیفی استنباطی در قالب آزمون همبستگی ضرایب رگرسیونی با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه مشتریان بازاریابی رابطه مند بر (عوامل انگیزشی, عوامل موقعیتی, عوامل فردی) تاثیرمثبت معنی داری دارد. همچنین با توجه با نتایج ضریب رگرسیونی, بازاریابی رابطه مند بیشترین تاثیر را بر عوامل انگیزشی کمترین تاثیر را بر عوامل فردی داشته است.

لینک کمکی