فایل (word) تاثیر برون سپاری بر عملکرد مالی با نقش میانجی نوآوری تعدیلگری سرمایه رابطه ای تامین کننده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر برون سپاری بر عملکرد مالی با نقش میانجی نوآوری تعدیلگری سرمایه رابطه ای تامین کننده :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

امروزه, با افزایش سطح پیچیدگی خدمات محصولات همچنین بالا رفتن رقابت پذیری, شرکت ها بویژه شرکت های کوچک متوسط باید از توانمندی دیگر شرکت ها به طور موازی بهره مند گردند. یکی از این موارد بهره گیری از برون سپاری است که می تواند برون دادهای مطلوبی را برای شرکت ها همچون بهبود عملکرد مالی آن ها به همراه داشته باشد. بر همین اساس هدف از این مطالعه تعیین تاثیر بهره گیری از برون سپاری بر عملکرد مالی شرکت ها بود که در آن نسبت به بررسی نقش میانجی نوآوری همچنین نقش تعدیلگر سرمایه رابطه ای با تامین کننده نیز پرداخته شد. این مطالعه به طور میدانی در شهرک صنعتی اشتهارد در بین شرکت های تولیدی کوچک متوسط مورد بررسی قرارگرفت. از نظر روش تحقیق این مطالعه در دسته مطالعات توصیفی همبستگی از نظر هدف در دسته مطالعات کاربردی قرار دارد که نمونه های آن را (مطابق با فرمول کوکران با احتساب خطای درصد), تعداد 234 شرکت از بین مجموعه شرکت های فعال در شهرک صنعتی اشتهارد تشکیل داد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه های استاندارد با طیف پنج درجه ای لیکرت گردآوری گردید. تجزیه تحلیل داده ها با کمک نرم افزار PLS مبتنی بر رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که برون سپاری به طور مستقیم غیر مستقیم (از طریق نوآوری) بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت دارد. از سویی دیگر تاثیر برون سپاری بر نوآوری از طریق سرمایه رابطه ای مطلوب با شرکت های زنجیرهتامین (به عنوان متغیر تعدیلگر) تشدید می گردد.

لینک کمکی