فایل (word) تاثیر تصمیم گیری های مالی متناظر برسرمایه گذاری ها بازدهی سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر تصمیم گیری های مالی متناظر برسرمایه گذاری ها بازدهی سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

این تحقیق به بررسی تاثیر تصمیم گیری های مالی متناظر بر سرمایه گذاری ها بازدهی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران می پردازد برای انجام این تحقیق نمونه ای از 91 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید.در این پژوهش, تاثیر تصمیم گیری های مالی متناظر بر سرمایه گذاری ها بازدهی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1391 الی 1396 صورت گرفت که در مجموع 546 مشاهده برای تحقیق موجود می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا است. نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان دهنده این مطلب می باشد که بین سرمایه گذاری بازدهی حاصل شده از سرمایه گذاری های شرکت های همگروه در صنعت با سرمایه گذاری های شرکت های همگروه در صنعت رابطه ای معنادار به صورت مستقیم وجود دارد, یا به عبارت بهتر سرمایه گذاری بازدهی حاصل شده از سرمایه گذاری یک شرکت به طور قابل توجهی تحت تاثیر سرمایه گذاری های شرکت های همگروه در صنعت خود می باشد.

لینک کمکی